برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوق آذر

جلسه کارگروه حقوق آذر در اتاق معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه حقوق آذر سال 95 با حضور اعضاء کارگروه دوشنبه 1آذر در اتاق معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا حمیدرضا طاهری زاده کارشناس حقوق و مزایا گزارشی از فرایند بستن و پرداخت حقوق آبان ارائه نموده و سپس گزارشی از وضعیت ابلاغ های جاری و مشکلات پیش روی جمع کردن حقوق آذر ارائه نمود و پس از آن رضا دادآفرین رئیس گروه طرح و برنامه مواردی در خصوص مشکلات سامانه بکفا و اقدامات انجام شده توسط گروه طرح و برنامه در زمینه رفع مشکلات ارئه نمود و سپس علی دهقان بهابادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی پس از تقدیر و تشکر از اعضاء کارگروه در جهت تلاش های بی وقفه برای پرداخت حقوق آبان، ضمن تاکید بر اینکه نباید در ماه آذر کسی به ناحق قطع حقوق گردد وظیفه کارگروه را تسهیل فرایند جمع آوری اطلاعات حقوق آذر برای ادارات زیرمجموعه دانست. وی افزود: به امید خدا می خواهیم این ماه نیز مانند ماه قبل به موقع و به نقص اطلاعات حقوق استان به خزانه ارسال شود تا مشکلی در پرداخت متمرکز حقوق که از ماه پیش آغاز گردیده است پیش نیاید.

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیک صفحه اصلی ادارات و واحد های تابعه آرشیو خبرها پرسش و پاسخ